Actievoorwaarden Dove

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Dove prijsvraag GIRLZ hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: “Unilever”.

Artikel 1 Algemeen
1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
3. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
5. Deelname aan de actie is gratis.

Artikel 2 Gegevens
1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?
1. Deze actie loopt van 6 september 2016 tot en met 3 oktober 2016.
2. Check de prijsvraag over het Dove lesprogramma in GIRLZ 9 (6 september 2016 tot en met 3 oktober 2016).
3. Ga naar GIRLZ.nl en geef antwoord via het antwoordformulier.
4. Vergeet niet je naam, adres en geboortedatum in te vullen.
5. De winnaars krijgen rond 3 oktober 2016 bericht.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars
1. Een deskundige jury zal uiterlijk 3 oktober 2016 de winnaar(s) van de actie bepalen en daarbij, onder meer, letten op originaliteit, creativiteit en inventiviteit.
2. Met de winnaars van de actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
3. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen
1.    10x een moeder-dochterpakket en 15x gepersonaliseerde showergels.
2.    Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.
3.    Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.
3. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - :
- de door haar, uitgekeerde prijzen;
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking
1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.
2. Je verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, om te gebruiken voor welk medium dan ook. Unilever is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden.
3. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Unilever hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 8 Rechten Unilever
1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
3. Het is niet mogelijk voor Unilever om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Unilever zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 9 Contact/Klachten
Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact met ons op:
Per e-mail : redactiegirlz@zpress.nl
Telefonisch : 078-6397070